XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX088 v2.3.5 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 25 days 01:57:28
remco@pa4tw.nl