XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX089 v2.0.0 - Dashboard v2.3.7  /  Service uptime: 59 days 11:14:58
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 GuatemalaGuatemala TG9AFX ID51 XRF627 G / XLX766 22.10.2017 02:07 A
2 ItalyItaly IZ6FGP ID 1 XRF627 G / XLX766 22.10.2017 00:49 A
3 NetherlandsNetherlands PE1MBS 7100 XRF088 G / XLX088 22.10.2017 00:08 B
4 United StatesUnited States KB2ITR DV4M XRF570 G / XLX570 21.10.2017 23:53 A
5 NetherlandsNetherlands PA3CJP E92D PI1CJP B / XLX088 21.10.2017 23:12 B
6 NetherlandsNetherlands PA2SNK E91 XRF088 G / XLX088 21.10.2017 21:47 B
7 NetherlandsNetherlands PA3DFN ID51 PA3DFN B / XLX444 21.10.2017 21:47 B
8 NetherlandsNetherlands PD8KRW 51E XRF088 G / XLX088 21.10.2017 21:34 B
9 NetherlandsNetherlands PE1DGW AD XRF088 G / XLX088 21.10.2017 21:31 B
10 NetherlandsNetherlands PD1ABY 2820 XRF088 G / XLX088 21.10.2017 21:27 B
11 NetherlandsNetherlands PD0JL PD0JL C 21.10.2017 20:25 B
12 NetherlandsNetherlands PH0DV ID31 XRF088 G / XLX088 21.10.2017 20:24 B
13 NetherlandsNetherlands PA0RKT XRF088 G / XLX088 21.10.2017 20:24 B
14 GermanyGermany DF3DT 5100 XRF627 G / XLX766 21.10.2017 19:12 A
15 SardiniaSardinia IS0AGA XRF627 G / XLX766 21.10.2017 18:27 A
16 NetherlandsNetherlands PA1MLY HENK PA1MLY D / XLX088 21.10.2017 18:27 B
17 NetherlandsNetherlands PA3TOP JO PA3TOP B / XLX088 21.10.2017 18:22 B
18 NorwayNorway LA2IB 0009 XRF699 G / XLX699 21.10.2017 18:15 A
19 ItalyItaly IW2FUT 2820 XRF627 G / XLX766 21.10.2017 17:18 A
20 NetherlandsNetherlands PI4ADH JOTA XRF088 G / XLX088 21.10.2017 16:54 B
21 NetherlandsNetherlands PA3CPI DV4U XRF088 G / XLX088 21.10.2017 16:52 B
22 NetherlandsNetherlands PA3HAS PA3HAS D / XLX088 21.10.2017 16:14 B
23 NetherlandsNetherlands PD2RKG ID31 XRF088 G / XLX088 21.10.2017 16:02 B
24 NetherlandsNetherlands PD4RS RSNC PD4RS C / XLX088 21.10.2017 14:58 B
25 NetherlandsNetherlands PE1AGO HANS PE1AGO C 21.10.2017 14:02 B
26 ItalyItaly IW9HED ID51 XRF627 G / XLX766 21.10.2017 13:31 A
27 NetherlandsNetherlands PA0SAR LOCL PA0SAR C 21.10.2017 13:27 B
28 NetherlandsNetherlands PA3GYV 5100 XRF088 G / XLX088 21.10.2017 12:30 B
29 JapanJapan JS3CJB ID31 XRF627 G / XLX766 21.10.2017 12:24 A
30 NetherlandsNetherlands PD0D DAAN PD0D B / XLX088 21.10.2017 11:37 B
31 NetherlandsNetherlands PE2IB ID51 XRF088 G / XLX088 21.10.2017 10:54 B
32 NetherlandsNetherlands PD0JBR 2820 XRF088 G / XLX088 21.10.2017 10:40 B
33 NetherlandsNetherlands PA3FMD 5092 XRF088 G / XLX088 21.10.2017 10:11 B
34 NetherlandsNetherlands PA2JW ID51 XRF088 G / XLX088 21.10.2017 10:02 B
35 NetherlandsNetherlands PD2BVG D74E XRF088 G / XLX088 21.10.2017 09:53 B
36 AustraliaAustralia VK4TUB XRF627 G / XLX766 21.10.2017 08:38 A
37 NetherlandsNetherlands PD0PVL D74 XRF088 G / XLX088 21.10.2017 08:27 B
38 NetherlandsNetherlands PA3FRI 51E XRF088 G / XLX088 21.10.2017 05:00 B
39 BrazilBrazil PY1IBM PORT PY1IBM B / XLX766 21.10.2017 04:17 A
40 NetherlandsNetherlands PA3GTL E880 XRF088 G / XLX088 21.10.2017 02:32 B
Nederland
B
PD7A-B
PI1JDB-B
PE1AGO-B
PD0PJH-B
remco@pa4tw.nl